Organy Spółdzielni

Organami Spółdzielni są:

  • Walne Zgromadzenie,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd,
  • Komitety Domowe.

Wybory do w/w organów dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.

Do wybieralnych organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.