Jak powstała Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa?

W
kronice obchodów 5- lecia Pierwszej Wojskowej Spółdzielni mieszkaniowej w czerwcu 1965r. istnieje zapis – „Spółdzielczość mieszkaniowa stwarza możliwości zwiększenia środków a więc w perspektywie również przyśpieszenia tempa wzrostu budownictwa mieszkaniowego. Kierując się ogólnokrajową polityką mieszkaniową nie mogło być mowy o zwiększeniu nakładów na budownictwo resortowe dla wojska kosztem innych grup ludności. W tej sytuacji w marcu 1960 r. w oparciu o założenia ruchu Spółdzielczego powstała w Warszawie Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, będąca członkiem Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, której działalnością na terenie Warszawy kieruje oddział Stołecznego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych”.

W roku 1960 Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, na tle innych już funkcjonujących Spółdzielni w Warszawie, była czymś zupełnie marginesowym. Na jej zasoby składały się cztery budynki ze 175 mieszkaniami. Mimo to zasoby mieszkaniowe z roku na rok zwiększały się i już w roku 1965 przekazany został klucz do tysięcznego mieszkania a Spółdzielnia liczyła 18 budynków zamieszkałych przez 3030 osób.

Kolejne lata to dalsze powiększanie stanu posiadania Spółdzielni i dalszy jej rozwój. Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa powiększa swój zasób lokali mieszkalnych (użytkowych) poprzez nowe inwestycje polegające np. na realizacji nadbudów na istniejących budynkach. Realizacja nadbudowy wymaga zgody współwłaścicieli danej nieruchomości. Dokładamy wszelkich starań aby przekonać naszych członków, którzy zamieszkują w budynkach czterokondygnacyjnych, aby wyrazili zgodę na przeprowadzenie nadbudowy. Korzyści płynące z takiej inwestycji to m.in. wykonanie szczegółowych ekspertyz, które określą stan techniczny budynku, w toku realizacji inwestycji dokonana zostanie wymiana wszystkich instalacji, montaż wind, kompleksowa termomodernizacja oraz finalnie zostanie pomniejszony udziału dotychczasowych właścicieli w nieruchomości wspólnej, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wysokość danin odprowadzanych do miasta st. Warszawy. W tym miejscu należy podkreślić, że realizacja nadbudów nie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami dla mieszkańców danej nieruchomości, natomiast zyski/korzyści bezspornie wynagrodzą niedogodności związane z okresem realizacji nadbudowy. Dość powiedzieć, że proces „budowy” Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w obecnym kształcie zakończył się w roku 1989 oddaniem do użytku ostatnich budynków przy ul. Daniłowskiego na Bielanach. Zasoby uzupełniał budynek biurowy przy ul. Pawiej 73 oraz garaże.

Pamiętajmy, że był to czas transformacji, tym samym uwarunkowania zewnętrzne mogły spowodować zatrzymanie rozwoju Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w odniesieniu do ilości budynków. W 1989 r. Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa liczyła 43 budynki mieszkalne i siedzibę Zarządu Spółdzielni przy ul. Pawiej 73.

Ale zanim powstał budynek biurowy przy ul. Pawiej to od początku istnienia tj. od 1960 r. Spółdzielnia miała swoją siedzibę w kilku pokojach budynku mieszkalnego przy ul. Białobrzeskiej 8. Z uwagi na rozrastającą się administrację, co było wymuszone zwiększaniem się zasobów Spółdzielni, a co za tym idzie coraz większą ilością członków do obsługi, ówczesne władze Spółdzielni zaczęły „szukać” nowego miejsca, na którym można by pobudować budynek administracyjny dla Zarządu Spółdzielni i pracowników.

 

Wtym czasie szerokim frontem rozwijało się budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Miłej, Jana Pawła II (poprzednio Marchlewskiego), Anielewicza, Dzielnej i Okopowej. Właśnie tam znaleziono idealną dla potrzeb Spółdzielni działkę w Dzielnicy Wola przy ul. Dzielnej 74/76. W akcie notarialnym sporządzonym 22 grudnia 1970 r. w Państwowym Biurze Notarialnym zawarta jest „Umowa Użytkowania Wieczystego”, z której wynika, że z dnia 12 maja 1970 r. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie postanowił oddać w użytkowanie wieczyste PWSM działkę przy ul. Dzielnej 74/76 stanowiącą obszar gruntu 15 (piętnaście) arów 81 (osiemdziesiąt jeden) metrów kwadratowych.

Spółdzielnia rozpoczęła w roku 1971 na powyższej nieruchomości budowę, którą zobowiązuje się zakończyć do końca 1973 r. W tym właśnie roku siedziba Spółdzielni została przeniesiona z ul. Białobrzeskiej 8 na ul. Dzielną u zbiegu ul. Pawiej. Administracyjny adres został nadany jako Pawia 73.

Od 1973 r. więc siedziba Spółdzielni mieściła się przy ul. Pawiej 73. Taki stan rzeczy istniał przez kolejne 44 lata. Upływ czasu oraz warunki gospodarczo-rynkowe spowodowały, że stało się trudne funkcjonowanie w dotychczasowych warunkach. Stąd w 2008r. Zarządowi w obecnym składzie narodził się pomysł wybudowania na działce zabudowanej dotychczasowym pawilonem administracyjnym nowej siedziby Spółdzielni w budynku mieszkalno-biurowo-usługowym. Przez kolejne lata powyższy pomysł nie znajdował zrozumienia wśród wielu członków Spółdzielni. Stan taki utrzymywał się na skutek tendencyjnego oporu przed podejściem biznesowym w działaniach Spółdzielni, co w utrzymującym się od wielu lat „prosperity” w budownictwie mieszkaniowym, w atrakcyjnych miejscach, a za takie należy uznać w/w adres, stanowisko takie może budzić, co najmniej zdziwienie. Jednakże determinacja Zarządu i pracowników doprowadziła do tego, że po 7 latach tj. w 2015 r. Walne Zgromadzenie w drodze głosowania podjęło Uchwałę wyrażającą zgodę na podjęcie działań zmierzających do rozbiórki obecnego pawilonu administracyjnego wybudowanie budynku mieszkalno-biurowo-usługowego wraz z garażami podziemnymi.

Proces inwestycyjny, który realizowała firma Zab-Bud został rozpoczęty w marcu 2017 r. i zgodnie z zawartą umową miał trwać 24 miesiące. Obecnie można podziwiać efekty, co utwierdza Zarząd w przekonaniu, że warto było 7 lat „walczyć”. Spółdzielnia ma nową siedzibę, a budynek już pozytywnie wpisał się w krajobraz okolicy i Dzielnicy Wola. Świadczy o tym wiele telefonów od mieszkańców sąsiednich budynków i mieszkańców Woli.