Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Ze względu na liczbę członków PWSM większą niż 500 osób Walne Zgromadzenie może być podzielone na części. Rada Nadzorcza PWSM ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Członek PWSM może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia PWSM określa m.in. jego regulamin.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza PWSM sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie PWSM. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie PWSM na okres 3 lat z nieograniczonej liczby kandydatów.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej PWSM określa m.in. jej regulamin.

Regulamin Rady Nadzorczej
Dyżury Rady Nadzorczej 2022 PWSM

AKTUALNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ
PIERWSZEJ WOJSKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Prezydium Rady Nadzorczej

Karol Bajer – Przewodniczący
Piotr Zawadzki – Z-ca przewodniczącego
Ewa Tudorska – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Grażyna Monczulewicz – Przewodniczący
Alicja Hrycaj – Z-ca Przewodniczącego
Alicja Gotowicka – Członek
Paweł Kamiński – Członek
Marek Sawicki – Członek
Ryszard Trzeciak – Członek

Komisja Gospodarcza

Marian Paczko – Przewodniczący
Witold Ławnik – Z-ca Przewodniczącego
Piotr Naszkowski – Członek

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa

Lucyna Stienss – Przewodnicząca
Dagmara Marciniak – Z-ca Przewodniczącego
Krystyna Piłat – Członek

Wybory do w Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni, na 3-letnią kadencję. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje również w głosowaniu tajnym.

Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

Zarząd składa się z 2-3 osób, w tym Prezesa i jego Zastępcy wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu PWSM określa m.in. jego regulamin.

Regulamin Zarządu

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU
PIERWSZEJ WOJSKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Grażyna Monczulewicz – p.o. Prezesa Zarządu
Tadeusz Broczkowski – Z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych
Alicja Gotowicka – p.o. Członka Zarządu

Komitet Domowy PWSM, jest społecznie działającym, podstawowym organem samorządowym członków naszej Spółdzielni, zamieszkałych w danym budynku. Komitet składa się z 3-5 osób, wybieranych na okres 3 lat, na zebraniach wyborczych mieszkańców poszczególnych budynków, spośród zamieszkałych w nim członków PWSM. Komitet jest organem o charakterze opiniodawczo – wnioskodawczym. Głównymi celami Komitetu Domowego jest dbałość o interesy mieszkańców budynku oraz wspomaganie administracji Spółdzielni w zakresie utrzymania budynku w należytym stanie eksploatacyjnym.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu PWSM określa m.in. jego regulamin.

Regulamin Komitetu Domowego